Rinkonas misijas lauks (saite) http://rincondeltigre.org
Māsu Apvienība

Amerikas latviešu baptistu māsu apvienībā skaitās katra sieviete kura ņem aktīvu dalību vienā no Amerikas vai
Kanādas latviešu baptistu draudzēm.

Gadiem ējot un laikiem mainoties arī mainījies šī draudzes zaru skaits, kautgan darba mērķis nav mainījies.  Māsas
arvien ir centušās viena otru stiprināt, lai pieaugtu un nobriestu savā ticībā. Māsas vienumēr centušās ar savu dzīvi
kalpot Dievam un līdzcilvēkām. Tā viņas  rādījušas Kristus mīlestību kur, kad  un kā tas vien bijis iespējams.  Māsas ir
sapratušas ka dzīvot Kristum nozīmē būt gatavām kalpot saviem līdzcilvēkiem vai tas būtu savā pašu draudzē, vai arī
pasaulē.

Māsu apvienība, saprotams, ir daļa no Amerikas latviešu baptistu apvienības un tā atbalsta apvienības mērķus un
darbus. Bet māsām ir arī savi īpaši designētie palīdzības projekti.  Vairāki no tiem atbalsta Latvijas baptistu sieviešu
apvienības kalpošanas mērķus:
         - Zupu virtuves
         - Nometni bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām
        -  Lauku draudžu mācītājus un to ģimenes
        - Bēbīšu školas un māmiņas ar pirmskolas bērniem

Tāpat māsas atbalsta arī LBDS svētdienskolas apvienības žūrnālu, Labas Ziņas Bērniem.

Bez atbalsta LBDS darbam, vairākus gadus, ziedojumi tiek arī sūtīti uz latviešu baptistu misijas lauku Rinkonā, Bolivijā,
kur tiek darīts darbs starp Ajoriešiem.

Atverot timekļa lapā – ALBA Palīdzības Darbs – varat lasīt plašāku informācīju sakarā ar jau aukšminētiem projektiem.  
Timekļa lapā varat arī atvert Ziedojumu lapu kuru varat duplicēt savām vajadzībām.

Ziedojumi ALBA māsu apvienībai sūtami ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane; Wayne, PA 19087).  
Čeki rakstami uz “Union of Latvian Baptists in Amerika.”  Atzīmējiet uz čeka ka ziedojums domāts ALBA Māsu apvienībai.

ALBA māsu apvienība

Priekšniece – Benita Ukstiņa (macuks@comcast.net)
Sekretāre – Vizma Tupīte
Padomes locekļi – Silvija Augstroze, Rita Pence, Aina Stūrmane
Ziedojumu lapa (Saite - pdf file)
ALBA Māsu Apvienības Darba Mērķi
              ALBA MĀSU APVIENĪBAS DARBA MĒRĶI
                           I. VĒSTURE        
ALBA (Amerikas latviešu baptistu apvienība) māsu apvienība tika dibināta vairāk kā pirms 65 gadiem no latviešu baptistu
draudžu māsām kuras ņēma aktīvu dalību vienā no ALBA draudzēm, gan Savienotās valstīs, gan Kanādā.  Pēc Otrā
pasaules kara ar vienotiem spēkiem māsas varēja regulāri un mērķtiecīgi sniegt palīdzīgu roku atbalstot baptistu māsās,
brāļus un ģimenēs, kas bija izkaisīti par visu pasauli.  Nepagāja ilgs laiks kad māsām pavērās izdevība arī palīdzēt
māsām un brāļiem aiz dzels aizskara.  Māsas arī sniedza palīdzību latviešu baptistu misionāriem misijas laukos; Rinkonas
misijā, Bolivijā; Indijā kā arī citās vietās.  Vienotībā māsas varēja viena otru stiprināt, kautgan bijam šķirtas dažādās
attālākas pilsētās.
                           II. DARBA LAUKS
ALBA māsu apvienības palīdzības darbs 2016. gadā ir vel arvien ALBA māsu galvenā sūtība.  ALBA draudžu locekļu
skaits, kā etniskas draudzēs, ir mazinājies, tāpat arī māsu skaits.  Dažās draudzes vairs neskaitās officāls māsu pulciņš,
bet izdevības darīt palīdzības darbu nav mazinājušās.  Draudzes sievietes/māsas turpina atsaukties Dieva aicinājumam
kopā ar draudzi kalpot saviem līdzcilvēkiem viņu vaidzībās.  Kā sākuma gados, tā arī šodien, pirmais misijas lauks turpina
būt mūsu latviešu brāļi un māsas gan Latvijā, gan arpus tās. Tāpat arī pēc mūsu spējām atbalstam latviešu baptistu
dibināto misiju Rinkonā, Bolivijā.  ALBA māsu apvienības darbā sekojam tā Kunga pēdās – sniedzot garīgo un miesīgo
barību – kad un kur tas Kungs mūs kā māsas, kopā ar pārejiem draudzes locekļiem un vairākiem darba atbalstītajiem ir
aicinājis darīt.
                             III. NĀKOTNES SKATIENS        
Kautgan ALBA māsu apvienības darbs ir gadiem ejot mainījies. tomēr kāmēr latviešu baptistu draudzēs pastāvēs, mūsu
Dieva dotais uzdevums ir sekot tā Kunga pēdās rādot Viņa mīlestību draudzē un pasaulē ap mums.  Darbs ir vienumēr
vieglāks darot to kopībā. Tāpat vairāki darbinieki kopīgi spēj veikt lielākus darbus tam Kungam!  Vienotas viena ar otru,
un ar to Kungu varam nest gaismu tumšajā pasaulē.

Šie ALBA māsu apvienības “Darba mērķi” līdzdalīti ALBA 2016. gadā Kongresa laikā.
Informācija par Māsu Apvienību
BEZPAJUMTNIEKI - LBDS DRAUDŽU
ZUPU VIRTUVES
Šinī nedeļas nogalē sinoptiķi pareģo ka arī šeit Amērikā Arktikas vējš un aukstums būs stingri manams!  Šinī ziemā
atradīsimies mūsu mājās siltumā un baudīsim  maltītes  mūsu ģimenes vidū!  Šis ir arī laiks kad Dievs mūs aicina
palīdzēt tiem kuriem trūkst siltais dzīvoklis, vai dienišķā maize.

Īpaši ziemas laikā LBDS lauku draudzes atver savas durvis un sirdis lai sniegtu bezpajumtniekiem gan miesīgo, gan
garīgo barību.  Katru gadu arī mēs esam atvēruši mūsu sirdis lai ar saviem ziedojumiem Kristus mīlestībā atbalstītu šo
svētīgo palīdzības darbu.  Fakts paliek ka mūsu laikā daudzās zemēs, pat Amerikā, pastāv ekonomisks grūtības un
Latviju neatrodama labākā situācījā.  Saprotams, vairāki no mums sniedz palīdzību mūsu apkaimē.  Šinī brīdī aicinu Jūs
arī atvērt savas sirdis palīdzēt LBDS zupju virtuves strādniekiem sniegt palīdzību Latvijas laukos  un ciemos tiem
kuriem tā tik ļoti vajadzīga. Ar saviem ziedojumiem aizsniegsim ļaudis kuru dzīves tiks atviegļināts ar saņemto garīgo
un miesīgo barību.  Viņi tiks aizskārti no Kristus mīlestības rokām tieši tanī brīdī kad varbūt uzmācās vientulība un
nospiež nabadzība.

Ja variet sniegt palīdzības roku tad lūdzu Jūsu ziedojumu līdz 30. novembrim, nosūtīt ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim
(271 Winthroop Lane, Wayne PA 19087) Uz čeka rakstiet – LBDS zupu virtuvēm.  

Ar pateicību,
ALBA māsu apvienības vadītāja Benita Ukstiņa