Māsu Apvienības darba mērķiI. VĒSTURE ALBA (Amerikas latviešu baptistu apvienība) māsu apvienība tika dibināta vairāk kā pirms 65 gadiem no latviešu baptistu draudžu māsām kuras ņēma aktīvu dalību vienā no ALBA draudzēm, gan Savienotās valstīs, gan Kanādā. .

II. DARBA LAUKS ALBA māsu apvienības palīdzības darbs 2016. gadā ir vel arvien ALBA māsu galvenā sūtība. ALBA draudžu locekļu skaits, kā etniskas draudzēs, ir mazinājies, tāpat arī māsu skaits. Dažās draudzes vairs neskaitās officāls māsu pulciņš, bet izdevības darīt palīdzības darbu nav mazinājušās. Draudzes sievietes/māsas turpina atsaukties Dieva aicinājumam kopā ar draudzi kalpot saviem līdzcilvēkiem viņu vaidzībās. Kā sākuma gados, tā arī šodien, pirmais misijas lauks turpina būt mūsu latviešu brāļi un māsas gan Latvijā, gan arpus tās. Tāpat arī pēc mūsu spējām atbalstam latviešu baptistu dibināto misiju Rinkonā, Bolivijā. ALBA māsu apvienības darbā sekojam tā Kunga pēdās – sniedzot garīgo un miesīgo barību – kad un kur tas Kungs mūs kā māsas, kopā ar pārejiem draudzes locekļiem un vairākiem darba atbalstītajiem ir aicinājis darīt.

III. NĀKOTNES SKATIENS Kautgan ALBA māsu apvienības darbs ir gadiem ejot mainījies. tomēr kāmēr latviešu baptistu draudzēs pastāvēs, mūsu Dieva dotais uzdevums ir sekot tā Kunga pēdās rādot Viņa mīlestību draudzē un pasaulē ap mums. Darbs ir vienumēr vieglāks darot to kopībā. Tāpat vairāki darbinieki kopīgi spēj veikt lielākus darbus tam Kungam! Vienotas viena ar otru, un ar to Kungu varam nest gaismu tumšajā pasaulē.SIEVIETES SpēksĪsa Bībeles un lūgšanas studijaMēs bieži dzirdam izteicienu, ka sievietes ir “vājākais dzimums.” Bet vai tas saskan ar Bībeles mācību? Ja palūkojamies Salamana pamācībās 31. nodaļā, kur ir aprakstīta sieviete visā savā dievbijībā un čaklumā, atrodam vārdus “spēkā un godībā tā tērpta, ar smaidu tā sagaida nākamās dienas” (Sakāmvārdi 31:25) vai vecā tulkojumā lasām šādi: “Spēks un skaistums ir viņas ietērps viņa pati smaidīdama bez rūpēm raugās austošai dienai pretī.” (Salamana pamācības 31: 25). Redzam, ka spēks ir viena no kristīgās sievietes pamatīpašībām. Spēku min Salamans vienkopus ar “skaistumu” vai “godību.” Kristīgā sieviete nav nevārīga. Tieši tāpēc, ka viņai piemīt šis spēks un skaistums, viņa var “bez rūpēm” un smaidīdama raudzīties pretī austošai dienai. Jo viņa smeļ spēku no savas ticības, sieviete var tikt galā ar ikdienu un tās izaicinājumiem.
Parējās rakstu vietās 31. nodaļā, lasām, ka šī ikdiena ir pilna ar praktiskiem darbiem un rokdarbiem, tirdzniecību, un gādību par visiem savas saimes ļaudīm. Šī ikdiena kristīgai sievietei neiedves rūpes un bezcerību, bet sava Dieva spēkā viņa visus savus uzdevumus paveic un pat spēj ar smaidu un bez rūpēm raudzīties dienai pretī.


Kur tad īsti sieviete—un vīrietis—smeļ šo spēku? Atbildi atradīsim 2. Timoteja vēstulē 1:7: “Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu “ (vecais tulkojums) vai arī “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu “ (Jaunais tulkojums). Mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš nesen iztirzāja šo nodaļu mūsu mazajā Filadelfijas draudzes pulciņā un teica, ka Dievs mums piešķir spēka garu jo Viņš pats ir visspēcīgs. (Mac. Dr. U. Ukstiņš, svētrunā Filadelfijas latviešu baptistu draudze, 1922. g. 2. oktobrī). Liekas pats par sevi saprotams un loģisks domu gājiens! Dievam piemīt vislielākais spēks visa pasaules un universa bezgalībā, tātad Viņš ir arī pats lielākais un dziļākais spēka avots cilvēcei. Ja meklēsim savu spēku Dievā, tad mums patiešām būs spēka gars—kā arī mīlestībās un savaldības gars. Lai uz to mūs Dievs vada—no spēka uz spēku!


Linda Aļļe-Murphy


Photo by Ben White on Unsplash