Rinkonas misijas lauks (saite) http://rincondeltigre.org
Māsu Apvienība

Amerikas latviešu baptistu māsu apvienībā skaitās katra sieviete kura ņem aktīvu dalību vienā no Amerikas vai
Kanādas latviešu baptistu draudzēm.

Gadiem ējot un laikiem mainoties arī mainījies šī draudzes zaru skaits, kautgan darba mērķis nav mainījies.  Māsas
arvien ir centušās viena otru stiprināt, lai pieaugtu un nobriestu savā ticībā. Māsas vienumēr centušās ar savu dzīvi
kalpot Dievam un līdzcilvēkām. Tā viņas  rādījušas Kristus mīlestību kur, kad  un kā tas vien bijis iespējams.  Māsas ir
sapratušas ka dzīvot Kristum nozīmē būt gatavām kalpot saviem līdzcilvēkiem vai tas būtu savā pašu draudzē, vai arī
pasaulē.

Māsu apvienība, saprotams, ir daļa no Amerikas latviešu baptistu apvienības un tā atbalsta apvienības mērķus un
darbus. Bet māsām ir arī savi īpaši designētie palīdzības projekti.  Vairāki no tiem atbalsta Latvijas baptistu sieviešu
apvienības kalpošanas mērķus:
          - Zupu virtuves
          - Nometni bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām
         -  Lauku draudžu mācītājus un to ģimenes
         - Bēbīšu školas un māmiņas ar pirmskolas bērniem

Tāpat māsas atbalsta arī LBDS svētdienskolas apvienības žūrnālu, Labas Ziņas Bērniem.

Bez atbalsta LBDS darbam, vairākus gadus, ziedojumi tiek arī sūtīti uz latviešu baptistu misijas lauku Rinkonā, Bolivijā,
kur tiek darīts darbs starp Ajoriešiem.

Atverot timekļa lapā – ALBA Palīdzības Darbs – varat lasīt plašāku informācīju sakarā ar jau aukšminētiem projektiem.  
Timekļa lapā varat arī atvert Ziedojumu lapu kuru varat duplicēt savām vajadzībām.

Ziedojumi ALBA māsu apvienībai sūtami ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane; Wayne, PA 19087).  
Čeki rakstami uz “Union of Latvian Baptists in Amerika.”  Atzīmējiet uz čeka ka ziedojums domāts ALBA Māsu apvienībai.

ALBA māsu apvienība

Priekšniece – Benita Ukstiņa (macuks@comcast.net)
Sekretāre – Vizma Tupīte
Padomes locekļi – Silvija Augstroze, Rita Pence, Aina Stūrmane
Ja nevariet izlasīt ar savu
"browser", Atvērt kā PDF. (saite)
Ziedojumu lapa (Saite - pdf file)
ALBA Māsu Apvienības Darba Mērķi
               ALBA MĀSU APVIENĪBAS DARBA MĒRĶI
                            I. VĒSTURE        
ALBA (Amerikas latviešu baptistu apvienība) māsu apvienība tika dibināta vairāk kā pirms 65 gadiem no latviešu baptistu
draudžu māsām kuras ņēma aktīvu dalību vienā no ALBA draudzēm, gan Savienotās valstīs, gan Kanādā.  Pēc Otrā
pasaules kara ar vienotiem spēkiem māsas varēja regulāri un mērķtiecīgi sniegt palīdzīgu roku atbalstot baptistu māsās,
brāļus un ģimenēs, kas bija izkaisīti par visu pasauli.  Nepagāja ilgs laiks kad māsām pavērās izdevība arī palīdzēt
māsām un brāļiem aiz dzels aizskara.  Māsas arī sniedza palīdzību latviešu baptistu misionāriem misijas laukos; Rinkonas
misijā, Bolivijā; Indijā kā arī citās vietās.  Vienotībā māsas varēja viena otru stiprināt, kautgan bijam šķirtas dažādās
attālākas pilsētās.
                            II. DARBA LAUKS
ALBA māsu apvienības palīdzības darbs 2016. gadā ir vel arvien ALBA māsu galvenā sūtība.  ALBA draudžu locekļu
skaits, kā etniskas draudzēs, ir mazinājies, tāpat arī māsu skaits.  Dažās draudzes vairs neskaitās officāls māsu pulciņš,
bet izdevības darīt palīdzības darbu nav mazinājušās.  Draudzes sievietes/māsas turpina atsaukties Dieva aicinājumam
kopā ar draudzi kalpot saviem līdzcilvēkiem viņu vaidzībās.  Kā sākuma gados, tā arī šodien, pirmais misijas lauks turpina
būt mūsu latviešu brāļi un māsas gan Latvijā, gan arpus tās. Tāpat arī pēc mūsu spējām atbalstam latviešu baptistu
dibināto misiju Rinkonā, Bolivijā.  ALBA māsu apvienības darbā sekojam tā Kunga pēdās – sniedzot garīgo un miesīgo
barību – kad un kur tas Kungs mūs kā māsas, kopā ar pārejiem draudzes locekļiem un vairākiem darba atbalstītajiem ir
aicinājis darīt.
                              III. NĀKOTNES SKATIENS        
Kautgan ALBA māsu apvienības darbs ir gadiem ejot mainījies. tomēr kāmēr latviešu baptistu draudzēs pastāvēs, mūsu
Dieva dotais uzdevums ir sekot tā Kunga pēdās rādot Viņa mīlestību draudzē un pasaulē ap mums.  Darbs ir vienumēr
vieglāks darot to kopībā. Tāpat vairāki darbinieki kopīgi spēj veikt lielākus darbus tam Kungam!  Vienotas viena ar otru,
un ar to Kungu varam nest gaismu tumšajā pasaulē.

Šie ALBA māsu apvienības “Darba mērķi” līdzdalīti ALBA 2016. gadā Kongresa laikā.
Informācija par Māsu Apvienību
Kristus Motivēti
Kad dzīves steigā apstājamies lai pārdomātu padarīto kā ari vel nepadarīto, tad esam apmierināti, priecīgi par
panākumiem, vai tieši otrādi, noskumuši par neizdarīto. Kad apstājamies lai pārdomātu šīs neveiksmes tad varbūt
nākam pie slēdziena ka nebija pietiekoši liela motivācija lai ķertos pie darba!  Pacēļās jautājums – kas mūs motivēs lai
nekavētos vajadzīgo padarīt?  Skaidrs ir ka katram darbam prasās piemērota motivācija.  Pa piemēram, kas māsas,
kristīgās sievietes, motivē gadu no gada strādāt ALBA draudzēs un ALBA māsu apvienībā?  Bieži dzirdam - ~Mēs
darām tā Kunga darbus! Mēs strādājam tam Kungam!”  Šie, bieži dzirdētie vārdi definē motivāciju uz kuras balstās
mūsu kristīgā kalpošana ALBA draudzēs un māsu palīdzības darbā! Ja vēlamies kļūt kā Jēzus tad mums būs dzīvot
kalpa/kalpones dzīvi.  Mēs sekojam Viņa iemītās pēdās un mācamies no Viņa piemēra kalpot saviem līdzcilvēkiem
sniedzot miesīgo un garīgo barību. Lai mēs līdzinātos Kristum tā ir mūsu motivācija tiekties uz priekšu!  

Kā jau katru gadu ALBA Kongresa dienās, sestdienas rītā, noturam ALBA māsu apvienības sēdi. Dalību ņēma ALBA
māsu apvienības padome (Benita Ukstiņa, Dr. Rita Pence, Silvija Augstroze, izpaliek Aina Stūrmane); viešņa Kristine
Maže no LBDS Āgenskalna draudzes un Gaida Gulbis no Bukskauntijas draudzes. Par mūsu ēdināšanu atkal rūpējās
mana meita Ērika Stūrmane.  Kamēr baudījām vieglas brokastis pārrunājam nākoša gada darbību.  Kā arvien,
pateicamies Dievam par Viņa vadību un Viņa doto gudrību strādāt un kalpot.  Bija sevišķs prieks redzēt Kristīnu Maži,
Āgenskalna mācītāja Edgara Maža dzīves biedri, mūsu vidū.  Viņa ar savu dzīves biedri ņēma dalību šī gada ALBA
Kongresā.  Kristīne dalīja līdzi papildu informācīju sakarā ar mūsu palīdzības darbu Latvijā un pie reizes arī atbildēja
uz  jautājumiem par šo darbu.     

Kā zinām, pēc mūsu spējām atbalstam LBDS sieviešu kalpošanas darbu, LBDS svētdienskolas darbu un  LBDS
draudžu mācītājus. Mēs saprotam ka tur kur rodās vajadzības tas prasa mūsu palīdzību

Prieks dzirdēt ka Dievs svēti darbu ko veic LBDS zari.  LBDS sieviešu kalpošanas darbs ness auglus.  Viņu darbs
nākotnē sadalās divās daļās: (1) Žēlsirdības darbs palīdzot finansiāli LBDS draudžu sievietēm kuras ir nonākušas
krīzes situācijās. Tas notiek atbalstot vietejo draudžu iniciatīvus kas veicina žēlsirdības darbu cilvēku vajadzību
apmierināšanai. Viens piemērs ir nometne bērniem ar īpašām vajadzībām; otrs ir  kalpošana bērniem kuri ir no
nelabvēlīgām ģimenēm vai bāreņi.  Tiek arī palīdzēts zupu virtuves bezjumtniekiem;  (2) Veicināt sieviešu izaugsmi
Kristus līdzībā nodrošinot māceklības programmu “Sieviete sievietei”.  Tiek izstrādāti un piedāvāti  dažādi palīdzīgi
matriāli mazajām grupām.  Tiek ari izdots žurnāls, “Padod tālāk”.

LBDS svētdienskolu apvienības darbs ir paplašinājis to evaņģelizācijas darbu LBDS draudzes kas aizsniedz bērnus
un jauniešus.  Draudzes dārbinieki un vadītāji var paplašināt savas zināšanas iestājoties BPI Timoteja skolā.  Tiek  
izdots  žurnāls,  Labas Ziņas Bērniem ar kuru aizsniegtas tiek jaunās sirdis ar Kristu labo vēsti. LBDS svētdienskolu
apvienības rīkotās Vasaras Bībeles nometnes pagājušā vasarā bija divreiz vairāk kā iepriekšējā gadā. Speciāla
nometne meitenēm veicināja viņu garīgo audzināšanu.

ALBA māsu apvienība atbalstīja lauku draudžu svētdienskolas ar jauno Bībeļu izdalīšanu. Ziemsvētku laikā ari mūsu
sutītie ziemsvētku sveicieni, kas tika izdalīti 27. LBDS draudžu svētdienskolām, ir liels stiprinājums svētdienskolu
darbībai.

Ar ALBA māsu apvienības projektiem esam sniegušas palīdzību gan LBDS zaru darbam, gan arī esam sūtījuši
financiālo atbalstu tur kur ir radušās sevišķas vajadzības.  Palīdzību sūtam ari LBDS lauku draudžu mācītājiem. Kopīgi  
ar  mūsu Apvienību atsaucamies lai atbalstītu Rinkonas misiju Bolivjā. Tāpat kopīgi ar Apvienību sūtam ziedojumus lai
atvieglinātu cilvēku ciešanas kur notikušas dažadas dabas katastrofas, kā  piemēram Haiti, vai citās vietās.  

Mīļās māsas pateicos jums ikvienai par jūsu financiālo atbalstu.  Ja Dievs jums uz sirds ir licis arī turpmāk atbalstīt jau
minētos mērķus varat ziedojumus sūtīt ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne, PA 19087). Uz
čeka lūdzu miniet ka tas ir Māsu Apvienības kontam un ziedojuma mērķi.  

Esmu vienumēr pateicīga  par katru jūsu lūgšānu par darbu un darba vadītājām!  Mudinu jūs lasīt gan ALBA tīmekļa
lapu, gan arī ALBA izdoto Kristīgo Balssi. Nekavējaties sazināties ar ALBA māsu apvienības padomes locekļiem.  Mēs
būsim priecīgas atbildēt uz katru jautājumu, vai ieklausīties ieteikumos par vajadzībām kuras prasās palīdzēt.  
Strādāsim nākošā Kongresa gadā lai mīlestības bākas gaisma aizsniegtu tos kuri vēl dzīvo tumsā!

Jūsu līdzstrādniece tā Kunga darbā –
Benita Ukstiņa
ALBA māsu apvienības priekšniece