AMERIKAS LATVIEŠU BAPTISTU MĀSU APVIENĪBAS
Palīdzības Darbs
KĀPĒC  MUMS  PRASĀS   ATSAUKTIES?....
Esmu devusies vairākkārt uz Latviju sakarā ar darbu Vispasaules baptistu savienībā un ALBA māsu apvienībā.  Pēc
Latvijas brīvības atgūšanas 1991. gadā, man bija lielā privilēģīja sastapt daudzus LBDS draudžu mācītājus.  Šie
mācītāji caur visiem grūtiem okupācījas laikiem, uzticīgi kalpoja savās draudzēs.  Viņi stingri stāvēja par savu ticību
kaut arī bieži tiek saukti uz izpratināšanu, kaut draud pat cietums, vai  Sibirija.  Starp šiem macītājiem bija arī mācītājs
un dzejnieks Vilis Dzelmītis, kā arī bīskaps Jānis Tervits.  Visos  pārbaudījumos un  spaidos šie Dieva kalpi stiprināja
savus draudzēs locekļus viņu ticībā.

Daudzi no šiem uzticīgiem kalpiem vairs nav mūsu vidū, bet 16 garīdznieki patreiz ir pensijas gados.  Kā Jūs labi ziniet,
ekonomiskie apstākļi Latvijā nav bijuši spīdoši šajos  brīvības gados.  Ņemot to vēra, LBDS pensionētie garīdznieki ir
saņēmuši mazas pensijas kā arī atbalstu veselības apdrošināšanai no LBDS garīdznieku brālības.  Esam pateicīgi
Dievam ka arī ALBA ir varējusi pielikt savu roku šim darbam.

LBDS garīdznieku brālības vadītājs mācītājs Edgars Godiņš, savā beidzamā vēstulē pateicās ALBAi par atbalstu tiem
garīdzniekiem, kuri varonīgi nesa evaņģēlīja vēsti Padomījas laikā! Mūsu atbalsts pensionētājiem garīdzniekiem ir
patiesi bijis svētīgs darbs un lūgsim lai mums tas nebūtu jaizbeidz, bet mēs varētu to arī uz priekšu turpināt.

Ņemiet vērā sekojošo informācīju sakarā ar minēto atbalstu:  Pašreiz ir 16 pensionētie garīdzieki. Tiem tiek maksāta
pensija ik pa 3 menešiem, katram EUR 100.-; kopā ir 4 x 1600.-, tātad garīdznieku brāļība gadā izmaksā EUR 6400.-  
Turklāt nāk vel veselības apdrošināšana, kas sastāda EUR 2600.- gadā.

Neaizmirsīsim darbu kas tika veikts grūtos, draudošos apstākļos. Pateiksimies Dievam ka šo garīdznieku darbs ir nesis
augļus.  Draudzes koks uzplauka un ziedēja un šodien varam būt pateicīgi par mācītājiem un draudzēm kuras turpinā
strādāt un kalpot.

Ziedojumi būtu sūtami ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane; Wayne, PA 19087), ar piezīmi – LBDS
garīdznieku brālības fondam-Pensionētiem mācītājiem.  Neviens ziedojums nebūs par mazu!

Ar pateicību par Jūsu pašaizliedzīgo atbalstu.

Benita Ukstiņa
ALBA palīdzības darba vadītāja
SVĒTĪGI DIEVA KALPI
Ja Jums kāds prasītu – “Kāpēc ir tik liela vajadzība šodien ziedot LBDS draudžu zupas
virtuvēm Latvijā ?”  Kā jūs atbildētu?  Intresanti, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus  nekad
neuzstāda šādu jautājumu?  Evanģelijos Jēzus mums māca:  “Manā vārdā pasniedziet
mazākam brālim, māsai un  bērnam glāzi aukstu ūdeni, šķeli maizi....”  Kāpēc gan mums
to būtu jadara? -  “Ko jūs darat priekš viena no mazākiem, to jūs dariet arī man!” saka
Kristus. Šie mūsu Kunga vārdi, liecina ka Viņš mīl katru manu vismazāko brāli, māsu;
mīl katru bērnu!  Viņš neuzstāda jautājumu “Kāpēc?” , bet gan to atbild ar Savu rīcību,
ar Savu piemēru.  Varam nākt pie slēdziena ka sekojot mūsu Kunga piemēram
nevaram darīt neko citu, bet gan atsaukties un atvert mūsu sirdis kalpot mūsu tūvākam!
Latvijā LBDS draudžu locekļi sniedzot dienišķo maizīti izsalkušiem pasludina Kristus mīlestību.  Katrs no mums
šeit Savienotās Valstīs arī  varam viņiem palīdzēt.  Mēs varam atbalstīt šo darbu sūtot ziedojumus šim mērķim.  
Mūsu ziedojumi palīdzēs pasniegt zupas bļodu Zupu virtuvēs: Valmierā, Ventspilī, Talsos, Mērsragā, Jelgavā,
Ziedkalnā, Otanķos, kā ari Rīgā Vīlandes draudzē un Mateja draudzē.
Katrs ziedojums, vai liels, vai mazs, tiks lietots labam mērķim.  Darīsim to šodien sūtot savus ziedojums ALBA
kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrope Lane, Wayne PA 19087), atzīmējot ka ziedojums ir domāts LBDS
zupu virtuvēm!

Pateicībā –   
Benita Ukstiņa
ALBA/ALBA māsu palīdzības vadītaja
MĪĻIE LASĪTĀJI
“Svētīgs tas cilvēks….kam prāts saistās pie tā Kunga baušļiem,   tāds ir līdzīgs kokam,
kas stādīts pie ūdens upēm…viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.”  no 1. Psalma
Mīļie Lasītāji:

Kādas varētu būt labākās ziņas bērniem ja ne tās kuras tos ved tūvāk Dievam, ja ne tās kuras atver
viņiem ceļu pie Dieva, ja ne tās kuras izskaidro viņiem ticības pamatus!
 
Latvijas baptistu draudžu (LBDS) svētdienskolas apvienība ir jau vairākus gadus lietojot timekli izdevusi žurnālu, Labas Ziņas Bērniem.  
Šis veids ir bijis par svētību neskaitamiem bērniem Latvijā un arī ārzemes.  Timekļa žurnāls ir ticies lietots draudžu svētdienskolās un
arī Latvijas publiskās skolās, ticības mācības klasēs.  Esam šo pasākumu līdz šim atbalstījuši ar mūsu ziedojumiem.
Ar prieku ziņoju ka Labas Ziņas Bēŗniem var tagad lasīt ne tikai uz datora, bet bērni to var tagad arī paņemt rokās.  Drukāto žurnālu bērni
var lasīt, aizpildīt krustvārdu mīklu, izkrāsot kādus no attēliem, ielikt mapīt un parādīt draugiem. Nupat izdotam numuram ir virsraksts –
Jēzus dzīve uz zemes ir izmainījusi pasauli.  Izdevēju un mūsu lūgšana ir cerība ka katrs bēŗns kurš šo žurnālu saņemtu arī apzinātos
ka viņa paša dzīve caur Jēzu var tikt izmainīta.

Es aicinu ikkatru lasītāju šo žurnālu abonēt kādam Latvijas bērnam. Viens eksemplārs sešim numuriem izmaksātu 5 EUR  (pašlaik
$5.65) priekš 2016. gada septembra, un novembra, kā ārī, 2017. gada janvāra, marta, maija un septembra numuriem.  Ja jums būtu uz
sirds kādu bērnu iepriecināt ar šo svētīgo bērnu žurnālu, varat savu ziedojumu sūtīt ALBA kasieram Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop
Lane, Wayne, PA 19087), designējot ziedojumu Labas Ziņas Bēŗniem abonementam.  Nekavējaties un pasūtiet žurnālu.  Jūsu
ziedojums šim mēŗķim tiks nogādāts LBDS svētdienskolas apvienībai, kura žurnālu nosūtīs bērnam.  Variet arī paši atvērt šo žurnālu –
www.lbds.lv , svētdienskolas apvienību nozarē.

Kurš varētu  saskaitīt vai pilnam aprakstīt bērnu dzīves kuras tiks iespaidotas un izmainītas saņemot žurnālu jūsu atbalsta dēļ.  
Atminēsim 78. Psalma sākuma pantus:  “Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu
bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem”.

Paldies par jūsu pašaizliedzīgo atbalstu –


Benita Ukstiņa
ALBA palīdzības darba vadītāja
BPI ziņas - 2018. gada augusts

Paldies par Jūsu lūgšanām un atbalstu šajā karstajā un notikumiem bagātajā vasarā. Ceram, ka Jūs, tāpat kā mēs, esat gan
nedaudz atpūtušies, gan daudz piedzīvojuši un arī labi pastrādājuši. Nosūtām Jums nelielu iesktatu BPI nozīmīgākajos šīs vasaras
notikumos.

Jau devīto gadu nometņu vietā “Ganības” notika BPI DRAFTS nometnes. Šo nometņu mērķis ir sagatavot jaunos puišus par
vadītājiem, kas spēj vadīt un uzņemties atbildību par sevi un to, ko viņiem uzticējuši cilvēki un Dievs. Šovasar notika 4 DRAFTA
nometnes - divas 1. līmeņa un 2. un 3. līmenis.1. līmeņa nometnēs kopā piedalījās 73 puišu - gan tādi, kas aktīvi iesaistās vietējā
draudzē, gan tādi, kas uz draudzi un Dievu skatās ar nelielu skepsi. Caur lekcijām, fiziskiem un intelektuāliem uzdevumiem, caur
sviedriem un asarām puiši piedzīvoja, ko nozīmē būt vīrietim un ko nozīmē izcīnīt uzvaru - piepūlēties, būt neatlaidīgam un atrast
pareizos cilvēkus sev līdzās. Šo piecu dienu laikā puišos bija vērojamas izmaiņas, kādi no puišiem uzticēja savu dzīvi Jēzum, citi
atjaunoja attiecības ar Viņu.


“Es piedzīvoju daudz pārbaudījumu, nebija viegli, bet tas jau arī ir tas, kas mūs sagaida dzīvē. Sapratu, ka īsts vīrietis ir tas, kas
nevis bēg no problēmām, bet uzņemas par tām atbildību un ir gatavs tās risināt.” – tā nometnē piedzīvoto raksturo Ričards S.
Savukārt Tomass K. saka: “Manuprāt, nometne ir ļoti noderīga, lai iemācītos pārvarēt grūtības. Šajā nometnē bija vairākas lekcijas
par to, kā kļūt par vīrieti, kā veidot raksturu un atteikties no sava ego. Pēc nometnes esmu sācis vairāk domāt par garīgām lietām un
lasīt Bībeli. Ja būs iespēja, nākamgad noteikti braukšu uz nākamo līmeni!”


Sestais salidojums “Restarts” pulcēja BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentu un absolventu ģimenes Užavas
“Ganībās” no 16. līdz 19. augustam. Vieslektora, programmas “Love Thinks” un vairāku grāmatu autora Dr. Džona Van Eppa (ASV)
vadītajās nodarbībās dalībnieki izzināja, kā mēs, cilvēki, varam izprast viens otra vajadzības, ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu un līdz
ar to veidot veselīgākas attiecības. “Vīzijas stundā” LBDS bīskaps Kaspars Šterns rosināja domāt par savu, draudzes un draudžu
savienības nākotni un to, ko esam gatavi ieguldīt tās veidošanā. Kā vienmēr studenti un absolventi kalpoja un priecēja ar savām
praktiskajām un radošajām prasmēm Talantu un  spēļu vakaros, kafejnīcā un tradicionālajā viktorīnā. Sievietēm īpaša bija saruna
ar LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāju Agnesi Megni un iespēja piedzīvot Salvijas pārvērtības. Vīriem - komandas stiprināšanas
uzdevumi Oskara Špickopfa vadībā. “Restarts” arī šogad bija laiks kopā, kad atpūsties, atjaunoties un iedrošināt vienam otru