Kristīgā Balss
  Kristīgā Balss tagad ir Amerikas Latviešu Baptistu apvienības izdevums, kas  ceļo pie
  lasītājiem četras reizes gadā -- tagad elektroniskā formatā. Kādreiz Kristīgā Balss bija
  Latvijas Baptistu Draudžu savienības žurnāls. Latvijai postā nogrimstot, to sāka izdot ASV
  māc. Adolfs Klaupiks, drīz tas kļuva par ALBAs oficiālo balsi, 1955. gadā redaktora darbu
  uzņēmās māc. Rudolfs Ekšteins un to turpināja 21 gadu. Viņš rakstīja:
  “Neaizmirsīsim, ka, ja pienāktu tāda diena, kad arī Kristīgā Balss būtu spiesta “apstāties”,
  tad mēs pazudīsim viens otram. Kristīgā Balss uztur brālības saites ar mūsu ļaudīm visā
  pasaulē: Kanadā, ASV, Dienvidamerikā, Eiropā, Austrālijā, pat Āfrikā un Indijā.” (Tagad ap
  230 eksemplāru iet arī uz Latviju – OC). 1977. gadā redaktora darbu uzņēmās māc. Uldis
  Ukstiņš, bet 1992. gadā māc. Oļģerts Cakars. Lasītāju un rakstītāju skaits lēni dilst. Savā
  laikā uz Austrāliju sūtīju 24 žurnālus, šobrīd tikai sešus. Tā esam sašaurinājušies, sākumā
  KB izdodot kā mēnešrakstu, tad katru otro mēnesi, tagad ik trīsmēnešus. Toties lappušu
  skaits ir pieaudzis, sniedzam arī ziņas par Latvijas draudžu notikumiem. Kā redaktors
  cenšos atrast arī laikmetīgu problēmu apskatu, kā tas redzams arī klātpieliktajā rakstā par
  jauno “Jaunās Derības” tulkojumu.
  Kristīgās Balss var saņemt elektroniskā formatā, nosūtot lūgumu uz
  info@latvianbaptistsinamerica.org

       Redakcijas kollēģija
       māc. Dr. U. Ukstiņš, māc. O. Cakars, P. Aļļe
                                                         

  Piezīmes pie piezīmēm

  Ev. lut. Baznīcas nākotnes plānošanas seminārā Čikāgā bija ieradies arī Jaunās Derības
  tulkotājuma vadītājs, LU Teoloģijas fakultātes dekāns Dr. Juris  Cālītis. Ierados semināra
  pusdienas pārtraukumā, lai izteiktu viņam savas bažas par iepriekšējā rakstā minētājām
  Jaunās Derības tulkojuma nepilnībām. Izrādījās, ka pirmā lieta, kas iepriekšējās piezīmēs ir
  jālabo: vārds “laimīgi” “svētlaimīgi” vietā nav grozīts katoļu teologu iebildumu dēļ. Vārdam
  makarios neesot nekāda garīga nozīme lietotā grieķu valodā, tāpēc izdarīts labojums. Bet
  ja jau tulkotāji par visu varu grib Jauno Derību pārcelt tolaiku lietotajā grieķu starptautisko
  darījumu un sarunu valodā, tad palūkosimies tikai nedaudzos piemēros, kā  vārdi svētīts,
  svētlaimīgs un laimīgs juceklīgi lietoti  jaunajā Jaunās Derības tulkojumā.

  Grieķu tekstā lietoti divi vārdi mūsu piemēros par vārdu “svētīts”. Pirmais no tiem ir eulogeō
  (2127), kas savā sākotnējā būtībā nozīmē “teikt labu par kaut ko”. Tā tulkojot Svētā
  Vakarēdiena iestadīšanu Marka 14:22 vārda “svētīja” vietā būtu, konskventi tulkojot,
  jāsaka “Jēzus, viņiem ēdot, ņēma maizi, teica cik tā laba, lauza to un deva saviem
  mācekļiem..”

  Bet ko tad lasām jaunajā tulkojumā: Mat. 25:34 – mana Tēva svētītie; Mat. 26:26 – Jēzus
  ņēma maizi, svētīja; Marka 6:41 – pateicās un lauza maizes; Lūka 1:42 – Tu svētītā starp
  sievām; 1. Pēt. 3:9 – dodiet svētību! Tulkotāji, kur tad paliek grieķu pirmteksts?
  Otrais vārds ir makarios (3107) “laimīgi” – kā tulkots Jēzus Kalna runā.
  Bet ko tad lasām: Lūka 1:45 – Laimīga ir tā, kas ticējusi; Lūka 1:48 – visas paaudzes teiks
  mani svētīgu; Jāņa ev. 13:17 – jūs esat svētīgi; Ap.darb. 20:35 –  svētīgāk ir dot nekā
  ņemt; Titus2:13 – svētlaimīgā cerībā.

  Palieku cerībā, ka tulkotāji un Latvijas Bībeles biedrība nemēģinās “izgudrot jaunu riteni”
  jaunuma, jeb savas gudrības pēc. Par Jēzus kalna runu ir sarakstītas tūkstošiem apceres,
  svētrunas, grāmatas, kas gan nerunā par laimi un laimīgumu.

  Vēl pie grafiskām dīvainībām. Apskatiet citus Bībeles izdevumus. Satura norāde
  lapaspuses virspusē ir ar lielākiem un treknākiem burtiem, jo to vispirms skata, vietu
  meklējot. Bet te – otrādi. Bībeles, parasti, iespiež ar viegli lasāmiem, spēcīgākiem burtiem,
  jo to lasa arī veci cilvēki. Pašreiz izvēlētie burti ir izcili grūti lasāmi, pat nepatīkami.

                                 Oļģerts Cakars
Saite: Kristīgā Balss 2018. g. oktobra, novembra,
decembra
numurs
Mājas
Lapa