Bukskauntijas draudze svinēja 100. g. jubileju  2011. g. oktobrī
Mājas
Lapa
NOTIKUMI DRAUDZĒS
Bukskauntijas draudze 7. janvārī atzīmēja Zvaigznes dienu ar gādskārtējo koncertu. Dieva Dēla nākšana, ko
apstiprina Betlēmes zvaigne, ir iespaidojusi pagātnē un iespaido šodien notikumus visā pasaulē, un individuālo
cilvēku dzīves līdz šai dienai.  Tādēļ pulcējāmies Zvaigznes dienas svētdienā, lai līdz ar gudriem pielūgtu
jaunpiedzimušo Ķēniņu.
  
       Koncerts bija plaši izsludināts un nospraustā pēcpusdienā apmeklētāju netrūka. Kā arvien, kori diriģēja draudzes
koŗa diriģents Ralfs Augstroze, bet mūzikālo programmu bija sakārtojusi Silvija Augstroze. Pie ērģelēm kā arī
klavierēm, atradās Todd Silvius no Apelbachsviles ciema amerikāņu luterāņu draudzes.  Mūsu draudzes mācītājs Dr.
Uldis Ukstiņš ievadīja koncertu ar Svēto Rakstu lasījumu no Mateja evaņģelija otrās nodaļas, par gudriem vīriem, kuŗi,
ieraudzījuši Betlēmes zvaigzni, dodas ceļā uz jūdu zemi. Lasījumam sekoja lūgšana. Mācītājs vēlak sniedza īsu
meditācīju par Jēzu Kristu kā pasaules Gaismu.

       Skaistākā Zvaigzne!  Nesen televizijā noskatījos Novas raidījumu par debess izplatījumu, kas man no jauna
apstprināja patiesību, ka mūsu planeta ir viena no mazākām izplatījumā. Cilvēki nav pat redzējuši visu debess
plašumu. Tomēr gudrie vīri austrumu zemē reiz ieraudzīja to skaistāko, spožāko zvaigzni, kuŗa pirmo reizi parādījās pie
mūsu debesīm. Šī zvaigzne rādīja trīs gudrajiem ceļu uz mazo, mīļo Betlēmi, uz vietu, kuŗu Dievs izraudzīja sava Dēla
piedzimšanai pasaulē.  Dievs rādīja gudrajiem ceļu uz Betlēmi un nesa Gaismu pasaulē. Draudze, pēc mācītāja
ievada,  dziedāja  “Skaistākā zvaigzne, kas austrumos zaigo –  Zvaigzne, kas vada uz Betlēmi mūs,  Pildi ar gaismu šo
nakti tu maigo,  Atmirdzēt debesu gaismu tev būs.”

       Pēc kopdziesmas koris turpināja šo pēcpusdienas koncertu, dziedot “Silītē guldīts” (arr. R.J. Hughes) un
“Lūgšana Ziemassvētku vakarā” (Jānis Lūsēns).  Koncerta beigu daļā koris dziedāja “Ak, mazā mīļā Betleme” (arr.  J.
Bamby). Draudzes koris kopā ar kaimiņu luterāņu draudzes kori dziedāja arī  J. S. Bacha “Jesu, Joy of Man’s
Desiring”, ko, līdz ar ērģeļēm, pavadīja arī harfa.  Viesu koris vēl dziedāja “Waiting” (Ruth E. Schram). No kaimiņu
draudzes dzirdējām arī Stefanie Bauman sōlo dziesmu “Noel ”( arr. Phil Nitz).

       Koncertā bija liela dažādība. Ārpus koŗa un sōlo dziesmām, klausītāji dzirdēja jau minēto harpisti Joanna Mell,
kuŗa spēlēja deviņas pazīstamas ziemsvētku melodijas. Dzirdējam mecosoprāna Intas Augstrozes sōlo dziesmu Klāt
brīdis svēts (J. S. Bachs) un soprāna Lailas Liepiņas Southard “Šūpuļa dziesma” (V. Ozoliņš).
  
       Kvartets Dagnija Murray, Laila Liepiņa Southard, Gunta Tighe, Silvija Augstroze un Ruta Ķere dziedāja  
“Hallelujah, Glory Hallelujah” (Natalie Sleeth).   Vijoles sōlo  “Finale from Concreto in g minor, Op. 26” (Max Bruch)  
spēlēja  Aija Tighe.

       Harpistes daudzās svētku melodijas īpaši ieveda klausītājus vēl ziemassvētku noskaņā.  Abi instrumentālie
pavadītāji veica savu pienākumu ļoti profesionāli.  Todd Silvius ir talantīgs mūziķis, kuŗš pielietoja savu talantu,
spēlējot klavieŗu un ērģeļu pavadījumus visos priekšnesumos. Sevišķs gandarījums bija dzirdēt viņu pavadot Aijas
Tighes vijoles sōlo. Reti var dzirdēt tik labu saspēlēšanos!
                                       ***
       Trīs gudrie no Austrumu zemes redzēja spožo zvaigzni un tai sekoja.  Eņģeļi ziņoja  ganiem  prieka vēsti par
Pestītāja dzimšanu. Mēs, dzirdot šo Svēto Rakstu liecību, šai koncertā vienojāmies vēl beidzamā kopdziesmā “Eņģeļi,
to ziņu nesiet…” ar piedziedājumu “Nāciet pielūgt, nāciet pielūgt Pestītāju Betlēmē!”  Nāksim paši un aicināsim citus
pievienoties šai pielūgšanā!

Benita Ukstiņa
Bukskauntijas dr. korespondente
SKAISTĀKĀ ZVAIGZNE