Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 107. g. svētkus 16. septembrī
Foto:  K. Augstroze
Bukskauntijas draudze sveice viesus mācītājus Bīskapu Kasparu Šternu un Bīskapu emeritus
Pēteri Sproģi 2018. g. 4. novembrī
Foto:  K. Augstroze
Skats no šī gada dziesmu dienas kas notika Filadelfijas ev. lut
draudzes dievnamā