Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 3. adventes svētdienu ar dievkalpojumu un arī māsu
programmu 17. decembrī
Foto:  K. Augstroze
Brazilijas latviešu baptistu apvienības kongress 2017. g. jūlijā
Fotografijas -K. Augstroze
Čikāgas draudzes gada svētki 2017. g. oktobrī
Fotografijas - P. Aļļe
Dziesmu Diena Kalamazū
Kalamazū ev. Lut Draudzes Dievnamā
118  S. Kendall Ave., Kalamazoo, MI
notika 29. un 30. aprīlī
Photo: N. Murphy
Photo: N. Murphy
Mūsu šī gada kongress sākās trīs dienas pirms saules aptumšošanās. Šeit austrumu
Pensilvānijā tikai  75% no saules tiks aptumšota .Apstulis Pēteris Vasarsvētkos citējot pravieti
Joēlu saka, Saule pārvertīsies tumšā un mēnes asinīs pirms nāks Kunga lielā un spožā diena.
Un tad ikviens kas piesauks tā Kunga vārdu tiks izglābts. (Ap. D. 2:20-21). Jaunā Derībā
saules aptumšošanās tiek atkārtoti saistīta ar Jēzus Kristus Otro atnākšanu tad kad cilvēka
grecīgie, tumšie, darbi būs sasnieguš kritisku masu tad Jēzu Kristus nāks atkal!
Un saule aptumšojās!
Ievada vārdi Amerikas latviesu baptistu apvienības 2017. gada kongresā
māc. Dr. Uldis Ukstiņš
ALBA priekšsēdis (pilns teksts - saite)